Algemene voorwaarden

1. Definities
Onder “OutSite 4u ” wordt verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OutSite 4u   B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder vestigingsnummer 000029525462.

Onder “klant”  wordt verstaan: de natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.

Onder “overeenkomst” wordt verstaan: de tussen OutSite 4u  en de klant gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of het leveren van zaken.

2. Toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die OutSite 4u  sluit met haar klanten, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.

De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Behalve wanneer OutSite 4u  de klant schriftelijk een concreet resultaat heeft  toegezegd, gelden de verplichtingen van OutSite 4u  als inspanningsverplichtingen. OutSite 4u  zal die zo goed mogelijk uitvoeren.

OutSite 4u  zal met alle informatie die zij van de klant ontvangt vertrouwelijk omgaan en deze informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor de overeenkomst is gesloten.

De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan OutSite 4u  verstrekte gegevens waarop OutSite 4u  haar aanbieding baseert. De klant betracht steeds de uiterste zorg dat de gegeven informatie en de opgegeven specificaties juist en volledig zijn.

3. Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde software of andere (redactionele) werken, berusten uitsluitend bij Outsite 4u .
Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan de klant ter beschikking gestelde diensten of materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij OutSite 4u . De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en in de overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de klant is uitgesloten. Een aan de klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

De klant garandeert OutSite 4u  dat zich geen rechten van derden verzetten tegen beschikbaarstelling aan OutSite 4u  van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijvoorbeeld in een website). De klant vrijwaart OutSite 4u  tegen iedere aanspraak van een derde, die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren, inbreuk maakt op enig recht van die derde.

4. Leveringstermijnen
Alle door OutSite 4u  genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten en kunnen vastgesteld, onder andere op grond van de gegevens, die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door OutSite 4u  genoemde of tussen partijen overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden OutSite 4u  niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een fatale leveringstermijn is overeengekomen. Ingeval partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum schriftelijk zijn overeengekomen, is OutSite 4u  daaraan niet gebonden indien deze vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is OutSite 4u  gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties, etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal OutSite 4u  met de klant in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken. Partijen komen uitdrukkelijk overeen, dat een overschrijding nimmer schadeplichtigheid van OutSite 4u  met zich brengt.

Wanneer OutSite 4u  een (op)levertermijn niet haalt, zal de klant OutSite 4u  eerst  in gebreke stellen  en OutSite 4u  alsnog  een redelijke termijn  geven  om aan haar verplichtingen te voldoen.  Dit geldt  niet als er contractueel andere afspraken zijn gemaakt.

5. Duur  van  de overeenkomst
Overeenkomsten met betrekking tot de dienstverlening, die voor bepaalde tijd zijn overeengekomen, zijn niet tussentijds opzegbaar. Voor overeenkomsten, die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, geldt dat, indien het een opdracht betreft die voor de duur van de opdracht is aangegaan en indien dit algemene dienstverlening betreft, deze overeenkomsten met een opzegtermijn van drie maanden moeten worden opgezegd.

Overeenkomsten, die voor bepaalde tijd zijn aangegaan, worden stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, tenzij de klant aangeeft dat niet tot verlenging van de overeenkomst zal worden overgegaan.

6. Beëindiging van  de overeenkomst
OutSite 4u is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden:

a. indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel OutSite 4u goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen zal tekort schieten;

b. de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

c. er sprake is van liquidatie van de klant, aan klant surseance van betaling is verleend, de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, klant zijn bedrijf verkoopt, dan wel indien er ten laste van de klant beslag wordt gelegd en dit beslag niet spoedig is opgeheven.

Outsite 4u is bovendien bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen, die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van OutSite 4u kan worden gevergd.

Indien OutSite 4u overgaat tot opschorting of ontbinding, is OutSite 4u op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade, dan wel kosten, op enigerlei wijze ontstaan. OutSite 4u kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade.

Het gevolg van de beëindiging op grond van onderhavig artikel is, dat de vorderingen van Outsite 4u op de klant onmiddellijk opeisbaar zijn.

Als de (voortijdige) beëindiging van de overeenkomst aan de klant toerekenbaar is, is de klant verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan OutSite 4u te vergoeden.

7. Overmacht
Indien OutSite 4u haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment, dat OutSite 4u alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van OutSite 4u niet mogelijk is en langer duurt dan drie maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat ook maar enig recht van de klant bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

8. Medewerkingsverplichtingen
Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door OutSite 4u  mogelijk te maken zal de klant OutSite 4u  steeds tijdig alle door OutSite 4u  nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien de klant in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.

Ingeval medewerkers van OutSite 4u op locatie van de klant werkzaamheden verrichten, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden.

Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is de klant verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van OutSite 4u staan. OutSite 4u  is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van OutSite 4u.

9. Prijs en betaling
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Bijkomende kosten, waaronder eventuele kosten voor montage- of installatiewerkzaamheden, dan wel verdere behandelingskosten, zijn niet in de opgegeven prijzen inbegrepen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Deze kosten komen voor rekening van de klant. Tenzij anders is overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient de klant alle betalingen in euro’s te voldoen.

Betaling dient te geschieden op een door OutSite 4u aan te geven bank- of girorekening binnen een termijn van 14 dagen. De klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

Alle door OutSite 4u  afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij OutSite 4u  schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door OutSite 4u  afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door de klant nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door de klant aan OutSite 4u kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door OutSite 4u  te verrichten prestaties.

Uitsluitend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is OutSite 4u gehouden de klant te informeren bij dreigende overschrijding van een door OutSite 4u  afgegeven voorcalculatie of begroting.
Indien de klant bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen (die onderling gelieerd zijn), is elk van die natuurlijke personen en/of rechtspersonen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen aan OutSite 4u te voldoen.

OutSite 4u  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar tarieven  jaarlijks te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie. Indien de klant zich niet kan verenigen met de tariefswijziging, dient de klant dit bij OutSite 4u te melden en, indien overleg dienaangaande niet tot resultaat leidt, tot beëindiging van  de overeenkomst met OutSite 4u over te gaan, met inachtneming van de regels, die daarvoor in onderhavige algemene voorwaarden zijn gegeven.

10. Wijziging en meerwerk
Indien OutSite 4u op verzoek of met voorafgaande instemming van de klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van OutSite 4u. OutSite 4u is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

11. Aansprakelijkheid
Ondanks dat OutSite 4u  grote zorg besteedt aan een correcte uitvoering van haar dienstverlening, kunnen er, gezien  de complexiteit van veel projecten en de specifieke  dienstverlening van OutSite 4u , dingen verkeerd gaan  die voor de klant tot schade leiden. OutSite 4u  heeft  zich tegen het risico van bepaalde vormen van schade verzekerd. Als de gebeurtenis is verzekerd,  is de aansprakelijkheid van OutSite 4u  beperkt tot het bedrag dat door  de verzekeraar wordt uitgekeerd.

Wanneer er sprake  is van een niet door  een verzekering gedekt risico, dan is de aansprakelijkheid van OutSite 4u beperkt tot hetgeen uit de Wet voortvloeit. Indien OutSite 4u aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade van OutSite 4u beperkt tot het factuurbedrag dat voor de geleverde goederen en/of diensten en/of verrichte werkzaamheden in rekening is gebracht, althans tot dat gedeelte van de facturen, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van OutSite 4u zal echter  in geen geval hoger zijn dan
€ 10.000,--  per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak. Daarnaast geldt  dat de aansprakelijkheid van OutSite 4u  voor indirecte schade en gevolgschade (dat wil zeggen: gederfde omzet, gederfde winst en gemiste kansen)  is uitgesloten.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van OutSite 4u of haar leidinggevende ondergeschikten, dan wel bewust roekeloos handelen van de medewerkers van OutSite 4u.

OutSite 4u  en de klant zijn niet aansprakelijk ten opzichte van elkaar als er sprake is van overmacht. Onder  overmacht wordt  verstaan:  overmacht van toeleveranciers van partijen,  ondeugdelijke nakoming van verplichtingen van toeleveranciers die door  de klant aan OutSite 4u  zijn voorgeschreven, storingen in het elektriciteitsnet, fouten in de gebruikte software en storingen die dataverkeer belemmeren, voor zover de oorzaak daarvan niet is te wijten aan partijen  zelf.

12. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Alle geschillen die tussen de klant en OutSite 4u  mochten ontstaan, zullen exclusief worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht  of, indien de klant gevestigd is in België, aan de Rechtbank van Antwerpen locatie Antwerpen, België, tenzij de Wet dwingend anders voorschrijft.